ANDORRA I L’ESTAT ESPANYOL – ¿QUÈ ÉS EL CONVENI DE DOBLE IMPOSICIÓ?

CDI ANDORRA – CONVENI DE DOBLE IMPOSICIÓ O LLICÈNCIA PER SAQUEJAR LES FINANCES PÚBLIQUES?

 

No és un secret per a ningú que l’evasió fiscal és un dels factors clau de l’auge de l’extrema desigualtat en la nostra societat.

L’estafa de les grans fortunes i de les multinacionals (mal cridada “elusió fiscal”), és una sagnia per a les nostres arques públiques, i es tradueix en brutals retallades en sanitat, educació, i altres serveis bàsics per a la ciutadania.

A més, l’elevada pressió fiscal que actualment suportem la majoria de la població, es deu sobretot al repartiment injust i desigual de la càrrega impositiva, la qual és suportada per les rendes mitjanes i baixes. És a dir, que pagar impostos no correspon als ciutadans en general, pagar impostos és de pobres!

En contrast, els Paradisos Fiscals, es dediquen a fer possible l’evasió/elusió fiscal de moltes de les rendes més altes, malgrat que, teòricament, i després d’haver sortit de la llista de l’OCDE, no hauria d’existir gairebé cap. No obstant això –i heus aquí l’eix de l’entramat-, són els interessos comuns entre les elits econòmiques i les forces polítiques dominants, els que els mantenen gaudint de perfecta salut.

Algú pot entendre que Andorra (país d’aproximadament. 70.000 habitants) tingui en escac al govern espanyol, negant-se a facilitar la informació requerida pels nostres jutges per investigar l’evasió fiscal – amb “presumpte” delicte de corrupció – com està succeint amb el CAS PUJOL?

Quin tipus d’acord d’intercanvi d’informació fiscal va signar Estat espanyol amb Andorra en el 2010, que va possibilitar a Andorra deixar de ser considerat paradís fiscal per Estat espanyol? Certament un que no beneficia en gens  la recaptació d’impostos.

Ara, més que mai, és urgent dur a terme una revisió d’aquest acord d’intercanvi d’informació, perquè va anar precisament la seva subscripció la que va possibilitar a la banca andorrana desembarcar en Estat espanyol obrint oficines de banca privada per tot el territori estatal, al mateix temps que s’establia en altres jurisdiccions en les quals també preval el secret bancari: Suïssa, Mònaco Luxemburg, Panamà, Bahames, Uruguai, etc. Andorra anava a la recerca de el “client perdut” que va marxar del principat acuitat primer per la crisi econòmica, i motivat després per l’amnistia fiscal.

PER QUÈ ESTAT ESPANYOL  ÉS EL MILLOR MERCAT PER A ANDORRA? CONVENIS DE DOBLE IMPOSICIÓ I ALTRES REFORMES.

Lluny estan els temps en els quals els evasores fiscals passaven la frontera amb feixos de bitllets i obrien comptes numerats. Cal adaptar-se als temps. Ara la banca  offshore[1]  busca clients d’elevat patrimoni que requereixen de societats pantalla o altres estructures opaques en places financeres com Panamà, on els fiduciaris i els homes de palla impossibiliten la identificació del veritable titular (beneficiari econòmic).

En aquest context internacional, Andorra ha adoptat un nou model econòmic amb la finalitat d’atreure empreses que s’instal·lin al Principat, a través de la signatura de CDI (Convenis de Doble Imposició). Si ben l’esperit original dels CDI era evitar que empreses i persones tributessin per un mateix concepte en dos estats, aquests acords han estat objecte de nombrosos abusos, per la qual cosa és necessari marcar unes línies clares d’actuació, que no resultin en un minvament recaptatori al país de fiscalitat més elevada.

En aquesta mateixa línia, Andorra, també ha emprès una sèrie de reformes legislatives de gran importància per propiciar que empreses internacionals s’instal·lin al Principat, tractant d’emular uns models que ja estan sent aplicats per altres països com Luxemburg, Holanda o Irlanda. Per a això  ha establert un model fiscal homologable, però amb taxes impositives fins i tot més agressives perquè resultin atractives als inversors. (Veure article  AQUÍ)

Per tots aquests motius, Estat espanyol és, sens dubte, el mercat més important per a Andorra, tant en turisme i comerç, com en negoci bancari. És el seu mercat natural, i per això era vital per a la seva economia signar amb Estat espanyol un  CDI, que possibilités que empreses espanyoles, o inversors internacionals que operen en Estat espanyol, s’instal·lessin a Andorra, per aprofitar el seu marc fiscal més lax. (Veure article  AQUÍ)

Així, amb aquest acord, l’executiu andorrà espera que s’instal·lin al seu territori tant seus d’empreses i holdings[2] com a empreses vinculades a noves tecnologies, al sector sanitari i educatiu, al comerç internacional i centrals de vendes, entre unes altres. En aquest marc, les empreses que operin en Estat espanyol des d’Andorra aplicarien la tributació andorrana, la qual cosa seria molt favorable per a Andorra, però no per a Estat espanyol, per les deslocalitzacions que podria provocar i la pèrdua d’ingressos públics.

RATIFICACIÓ PEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Mariano Rajoy ha signat aquest conveni en el viatge realitzat a Andorra els dies 7 i 8 de Gener de 2015, i que ha suposat la primera visita d’un mandatari espanyol al Principat. És a més un gran reclam electoral per al Govern d’Andorra, perquè celebra eleccions generals dos mesos després.

És fonamental que aquest conveni protegeixi els interessos de la nostra ciutadania, tant en el que concerneix a recaptació fiscal, com en la protecció de llocs de treball. Per aquest motiu, el CDI ha de contenir clàusules que impossibilitin el dúmping[3]fiscal  i ha d’estar supeditat a un intercanvi eficaç d’informació, per impedir l’evasió d’impostos i el frau.

El Conveni per evitar la Doble Imposició amb Andorra haurà de ser ratificat pel Congrés dels Diputats, i està previst que entri en vigor en 2016. Des de les Marxes de la Dignitat fem una crida als partits de l’oposició perquè instin al Govern de Mariano Rajoy a fer un exercici de transparència, i exigeixin que el  CDI amb Andorra, inclogui estipulacions que ho limitin a la seva funció original, i impossibilitin la creació d’entramats societaris, que puguin perjudicar encara més la feble economia catalana i les seves finances públiques.

logo_modificado_petit
Altres articles relacionats:

[1] Banca radicada en paradisos fiscals que apliquen un règim tributari especialment favorable a ciutadans i empreses no residents domiciliats en els mateixos. 

[2] Societats financeres que controlen la majoria de les accions d’un grup d’empreses amb la finalitat de maximitzar els recursos econòmics i obtenir beneficis fiscals.

[3] Competència fiscal deslleial que realitzen alguns estats, oferint avantatges impositius perquè les empreses que operen en països veïns de fiscalitat més elevada, s’instal·lin al seu territori i facturin els ingressos generats en ells.

POSICIONAMIENT DE LA PLATAFORMA PER UNA FISCALITAT JUSTA EN RELACIÓ AL CONVENI DE NO DOBLE IMPOSICIÓ (CDI) AMB ANDORRA NO AL DUMPING FISCAL D’ANDORRA!

——————————————————————————

CDI ANDORRA – ¿CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN O LICENCIA PARA SAQUEAR ESPAÑA?

 

No es un secreto para nadie que la evasión fiscal es uno de los factores clave del auge de la extrema desigualdad en nuestra sociedad.

La estafa de las grandes fortunas y de las multinacionales (mal llamada “elusión fiscal”), es una sangría para nuestras arcas públicas, y se traduce en brutales recortes en sanidad, educación, y otros servicios básicos para la ciudadanía.

Además, la elevada presión fiscal que actualmente soportamos la mayoría de la población, se debe sobre todo al reparto injusto y desigual de la carga impositiva, la cual es soportada por las rentas medias y bajas. Es decir, que pagar impuestos no corresponde a los ciudadanos en general, ¡pagar impuestos es de pobres!

En contraste, los Paraísos Fiscales, se dedican a hacer posible la evasión/elusión fiscal de muchas de las rentas más altas, pese a que, teóricamente, y después de haber salido de la lista de la OCDE, no debería existir casi ninguno. Sin embargo –y he aquí el eje del entramado-, son los intereses comunes entre las élites económicas y las fuerzas políticas dominantes, los que los mantienen gozando de perfecta salud.

¿Alguien puede entender que Andorra (país de aprox. 70.000 habitantes) tenga en jaque al gobierno español, negándose a facilitar la información requerida por nuestros jueces para investigar la evasión fiscal – con “presunto” delito de corrupción – como está sucediendo con el CASO PUJOL?

¿Qué tipo de acuerdo de intercambio de información fiscal firmó España con Andorra en el 2010, que posibilitó a Andorra dejar de ser considerado paraíso fiscal por España? Ciertamente uno que no beneficia en nada a nuestras finanzas públicas.

Ahora, más que nunca, es urgente llevar a cabo una revisión de este acuerdo de intercambio de información, porque fue precisamente su suscripción la que posibilitó a la banca andorrana desembarcar en España abriendo oficinas de banca privada por todo el territorio nacional, al tiempo que se establecía en otras jurisdicciones en las que también prima el secreto bancario: Suiza, Mónaco Luxemburgo, Panamá, Bahamas, Uruguay, etc. Andorra iba en busca del “cliente perdido” que regresó a España acuciado primero por la crisis económica, y motivado después por la amnistía fiscal.

¿POR QUÉ ESPAÑA ES EL MEJOR MERCADO PARA ANDORRA? CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN Y OTRAS REFORMAS

Lejos están los tiempos en los que los evasores fiscales pasaban la frontera con fajos de billetes y abrían cuentas numeradas. Hay que adaptarse a los tiempos. Ahora la banca offshore[1] busca clientes de elevado patrimonio que requieren de sociedades pantalla u otras estructuras opacas en plazas financieras como Panamá, donde los fiduciarios/testaferros imposibilitan la identificación del verdadero titular (beneficiario económico).

En este contexto internacional, Andorra ha adoptado un nuevo modelo económico con el fin de atraer empresas que se instalen en el Principado, a través de la firma de CDI (Convenios de Doble Imposición). Si bien el espíritu original de los CDI era evitar que empresas y personas tributasen por un mismo concepto en dos estados, estos acuerdos han sido objeto de numerosos abusos, por lo que es necesario marcar unas líneas claras de actuación, que no resulten en una merma recaudatoria en el país de fiscalidad más elevada.

En esta misma línea, Andorra, también ha emprendido una serie de reformas legislativas de gran calado para propiciar que empresas internacionales se instalen en el Principado, tratando de emular unos modelos que ya están siendo aplicados por otros países como Luxemburgo, Holanda o Irlanda. Para ello  ha establecido un modelo fiscal homologable, pero con tasas impositivas incluso más agresivas para que resulten atractivas a los inversores. (Ver artículo relacionado AQUÍ)

Por todos estos motivos, España es, sin duda, el mercado más importante para Andorra, tanto en turismo y comercio, como en negocio bancario. Es su mercado natural, y por ello era vital para su economía firmar con España un CDI, que posibilitara que empresas españolas, o inversores internacionales que operan en España, se instalaran en Andorra, para aprovechar su marco fiscal más laxo. (Ver artículo relacionado AQUÍ).

Así, con este acuerdo, el ejecutivo andorrano espera que se instalen en su territorio tanto sedes de empresas y holdings[2], como empresas vinculadas a nuevas tecnologías, al sector sanitario y educativo, al comercio internacional y centrales de ventas, entre otras. En este marco, las empresas que operen en España desde Andorra aplicarían la tributación andorrana, lo cual sería muy favorable para Andorra, pero no para España, por las deslocalizaciones que podría provocar y la pérdida de ingresos públicos.

RATIFICACIÓN POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Mariano Rajoy ha firmado este convenio en el viaje realizado a Andorra los días 7 y 8 de Enero de 2015, y que ha supuesto la primera visita de un mandatario español al Principado. Es además un gran reclamo electoral para el Gobierno de Andorra, porque celebra elecciones generales dos meses después.

Es fundamental que este convenio proteja los intereses de nuestra ciudadanía, tanto en lo que atañe a recaudación fiscal, como en la protección de puestos de trabajo. Por este motivo, el CDI debe contener cláusulas que imposibiliten el dumping fiscal[3] y debe estar supeditado a un intercambio eficaz de información, para impedir la evasión de impuestos y el fraude.

El Convenio para evitar la Doble Imposición con Andorra deberá ser ratificado por el Congreso de los Diputados, y está previsto que entre en vigor en 2016. Desde las Marchas de la Dignidad hacemos un llamamiento a los partidos de la oposición para que insten al Gobierno de Mariano Rajoy a hacer un ejercicio de transparencia, y exijan que el CDI con Andorra, incluya estipulaciones que lo limiten a su función original, e imposibiliten la creación de entramados societarios, que puedan perjudicar aún más la maltrecha economía española y sus finanzas públicas.

logo_modificado_petit
Podeís consultar otros artículos relacionados en los siguientes enlaces:
Andorra renueva el Paraíso.
Rajoy encuentra un aliado político en Cataluña. 

 

[1] Banca radicada en paraísos fiscales que aplican un régimen tributario especialmente favorable a ciudadanos y empresas no residentes domiciliados en los mismos.
[2] Sociedades financieras que controlan la mayoría de las acciones de un grupo de empresas con el fin de maximizar los recursos económicos y obtener beneficios fiscales.
[3] Competencia fiscal desleal que realizan algunos estados, ofreciendo ventajas impositivas para que las empresas que operan en países vecinos de fiscalidad más elevada, se instalen en su territorio y facturen los ingresos generados en ellos.
 

POSICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA PER UNA FISCALITAT JUSTA EN RELACIÓN AL CONVENIO DE NO DOBLE IMPOSICIÓN (CDI) CON ANDORRA ¡NO AL DUMPING FISCAL DE ANDORRA!

 

Comparteix!Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Fem Fora la Mafia